Mga Kadahilanan sa Pagkuha ng Filipino bilang Medjor

  • IDA FLOR C. FERRARIS Central Philippines State University
Keywords: Panlabas at Panloob na Kadahilanan, Filipino bilang Medjor, Kursong Edukasyon, Akademik Performans

Abstract

Ang deskritibong pagsusuri na ito ay naglalayong makuha ang kaugnayan ng sosyo-demograpikong propayl sa panloob at panlabas na lebel ng kadahilanan at akademik performans sa Filipino ng mga estudyante sa mga piling pambribadong kolehiyo at pampublikong unibersidad na may kabuuang bilang na 263 na mag-aaral na kumukuha ng kursong Edukasyon medjor sa Filipino, taong panuruan 2015-2016. Ginamit ng pag-aaral na ito ang Deskriptiv korelasyunal na pamamaraan ng pag-aaral na ginamitan ng survey kwestyuner na dumaan sa baliditi gamit ang krayterya nina Good at Scates at ang relayabiliti gamit ang Cronbach alpha. Ang kabuuang magaaral na nasa ikalawa at ikatlong taon sa kolehiyo at unibersidad ang naging respondente. Ang percentage distribution, Mean at Spearman rho ang ginamit sa pag-aanalisa ng mga datos. Lumabas sa resulta na ang mga respondenteng kumukuha ng kursong Edukasyon na may medyor sa Filipino ay kadalasang mga babaeng nasa edad 18-20. Ang mga magulang ay nakapagtapos ng hayskol na kumikita ng PhP1,000 - 5,000 sa loob ng isang buwan. Ang kanilang ama ay magsasaka at ang kanilang ina ay nasa bahay lamang. Ang panloob at panlabas na lebel ng kadahilanan ay may katotohanan sa pagpili ng medjor sa Filipino ng pribadong kolehiyo at pampublikong unibersidad samantala ang akademikong performans ng mga mag-aaral ay nagpapahiwatig ng napakagaling na interpretasyon. Nagpapakita din ang resulta ng pagsusuri na ang mga kadahilanan ng pagpili ng medjor ay walang signipikong kaugnayan sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa kapwa kolehiyo at unibersidad.

Published
2018-12-19
Section
Articles